Debel AS - Gardiner og badetilbehør
Vis
debel_topbillede.jpg
debel_menu_billede.gif

GYLDIGHED

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret.

BESTILLING
Alle produkter på Specialmål skal bestilles skriftligt. Bestillingssedler findes på vores hjemmeside. Produkter på Specialmål modtages ikke retur. Afgivne ordrer på Specialmål kan ikke annulleres/ændres. 

 

GEBYR
Varekøb under kr. 750,- ex. moms tillæg gebyr på kr. 100,- ex. moms.
Varekøb under kr. 2.500,- ex. moms tillæg fragtgebyr på kr. 100,- ex.
moms
Anbrud af hele colli tillæg gebyr på 15% dog eller min. kr. 50,- ex. moms pr. varelinie.
Emballagegebyr: Længder over 180 cm i anbrud tillæg gebyr på kr. 50,- ex. moms pr. varelinje.

Specialmål: Varekøb under kr. 500,- ex. moms tillægges fragtgebyr på kr. 100,- ex. moms.

TILBUD
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Tilbud, der ikke indeholder særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt tilbuddet ikke er accepteret af køber senest 4 uger efter tilbuddets datering.

 

PRIS

Alle priserne er inkl. 25% moms. Priser er baseret på de til enhver tid gældende valuta, løn- og råvarepriser samt eksisterende lovgivning. Skulle disse ændre sig væsentligt i forhold til den aftalte pris, forbeholder vi os ret til tilsvarende prisjusteringer uden yderligere varsel.

 

BETALING

Ved overskridelse af den aftalte betalingsfrist forbeholder vi os ret til at rentetilskrive med 2% pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 100,- ex. moms. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav mod os uden vort skriftlige samtykke.

 

EJENDOMSFORBEHOLD

De leverede varer forbliver til sikring af ethvert mellemværende vor ejendom indtil fuldstændig betaling af vort tilgodehavende. Ved omdannelse eller bearbejdning opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. Sikkerhedsstillelse, pantsætning eller belåning af varer tilhørende os er ikke tilladt.  

 

LEVERING

Ved leveringstid forstås afsendelse fra vor lager/fabrik eller aftalt afsendelsessted. Leveringstider er i hovedsagen omtrentlige, og en udskydelse på op til 14 dage betragtes som rettidigt leveret, således at køber af den grund ikke kan gøre krav gældende mod os eller annullere ordren. Levering sker altid ab fabrik /ex works Bronzevej 8, Randers i henhold til Incoterms 2000.  

 

TRANSPORTSKADER
Skal anmeldes til transportøren med anmærkning på fragtbrevet, og derefter til kundeservice inden 5 dage efter transportørens aflevering. Kundeservice håndterer sagen med speditøren. Efter de 5 dage bortfalder evt. erstatning.


MANGLER, REKLAMATION OG GARANTI

Eventuelle fejl og mangler skal fremsættes skriftligt af køber inden 5 dage fra modtagelse af varen. Fejlens art og omfang skal angives under henvisning til bestillings-, ordre- faktura- og afsendelsesdato. Skjulte fejl og mangler skal angives inden 6 måneder fra varens modtagelse. Vi forbeholder os ret til at kræve defekte varer returneret til os.

 

DEBEL markedsfører produkter, der overholder gældende produktsikkerhedslovgivning. Alle produkter er dekorative produkter med kortere forventet levetid, produkterne er ikke beregnet til varig indbygning i bygninger.


Garantiperioden er 6 måneder, hvor DEBEL har bevisbyrden. Reklamationsretten er 18 måneder, hvor køber har bevisbyrden.

 

RETURNERING
Der er ingen returret. Dog kan vi i særlige tilfælde efter forudgående aftale, og forudsat at varen er i original emballage, fremsende returbilag. Returneringen sker for købers regning og risiko og der krediteres med et fradrag på 25% til dækning af vore omkostninger.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

Erstatningskrav overfor os kan ikke overstige fakturabeløbet. “Force majeure”, driftsforstyrrelser, overskridelse af leveringstid fra underleverandører, råvare- og energimangel, arbejdskonflikt, transportvanskeligheder, trafikforstyrrelser og ændringer i lovgivningen fritager os for ansvar for overskridelse af leveringstidspunkt samt leveringsrestancer. Vi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af fejl eller mangler ved den leverede vare. Skader forvoldt på grund af fejl/mangler eller ved forkert anvendelse kan vi ikke drages til ansvar for. Dette er også gældende for skadeserstatninger i forhold til tredje part.

 

PRODUKTANSVAR

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Vort erstatningsansvar er begrænset til summen i vor produktansvarsforsikring (summen oplyses ved henvendelse herom) 

 

TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

Vi er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredje mand.

 

TVISTIGHEDER Enhver uoverensstemmelse skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Randers.

KUNDESSERVICE
Vores kundeservice har åben mandag-torsdag kl. 9.00-16.00, fredag kl. 9.00-15.30 og står altid gerne til rådighed med svar og rådgivning. Kontakt kundeservice på tlf. 86 44 77 00.
 

Dowload i pdf-format

Salgs- og leveringsbetingelser

 

 

DEBEL AS · Bronzevej 8 · DK-8940 Randers SV · Denmark